Suomen Vakioilmastointi Oy

Sisäil­mao­lo­suh­tei­den ja kyl­mä­lait­tei­den asiantuntija

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy pal­ve­lee eri alo­jen yri­tyk­siä teol­li­suu­den ja eri­lais­ten kiin­teis­tö­jen ilmas­toin­nin, läm­pö­pump­pu- ja kyl­mä­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa, asen­nuk­sis­sa, huol­lois­sa, vika­kor­jauk­sis­sa sekä konsultoinnissa.

 

Tar­joam­me laa­jan alan koke­muk­sen ja ammat­ti­tai­don käyttöönne.

Lue lisää

Palvelut

Teollisuuden ja toimitilojen jäähdytys sekä ilmastointi

Pal­ve­lem­me teol­li­suus­yri­tyk­siä pro­ses­si- ja toi­mi­ti­lo­jen sekä ilmas­toin­nin jääh­dy­tyk­ses­sä. Olem­me eri­kois­tu­neet myös vakio- ja tark­kuusil­mas­toin­nin toteu­tuk­seen labo­ra­to­rioi­ti­lois­sa, ATK-saleis­sa ja eri­tyi­sen tark­kaa olo­suh­tei­den hal­lin­taa vaa­ti­vis­sa tilois­sa. Moder­ni­soim­me ja huol­lam­me myös toi­min­nas­sa ole­vien toteu­tet­tu­jen tilo­jen ja toi­mis­to­ra­ken­nus­ten ilmas­toin­ti- ja kylmäjärjestelmiä.

Ilmalämpöpumput

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me läm­pö­pump­pu­lai­tos­ten suun­nit­te­lus­sa, toteu­tuk­sis­sa, huol­lois­sa ja vika­kor­jauk­sis­sa. Toi­mi­tam­me yri­tyk­sil­le laa­duk­kai­ta Tos­hi­ban, Sam­sun­gin ja Mit­su­bis­hin tuot­tei­ta avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Toi­mi­tam­me ja huol­lam­me myös muut asiak­kai­den halua­mat merkit.

Ilma-vesilämpöpumput

Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä ilma-vesi­läm­pö­pump­pu-koh­tei­den suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa. Asen­nam­me ja huol­lam­me lait­teet ammat­ti­tai­dol­la, jol­loin saa­daan ener­giays­tä­väl­li­nen läm­mi­tys­rat­kai­su tuot­ta­maan läm­pöä kiin­teis­tön sisä­ti­loi­hin ja käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­seen tar­peen mukaan kustannustehokkaasti.

Elintarvikealan kylmälaitteet

Huol­lam­me kau­pa­na­lan myy­mä­löi­den kyl­mä­lait­teet ja hoi­dam­me tar­vit­ta­vat lait­tei­den moder­ni­soin­nit. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat yri­tys­ten kyl­mä­lait­tei­den kar­toi­tuk­set, asen­nuk­set ja vika­kor­jauk­set. Teem­me kyl­mä­jär­jes­tel­miin vuo­si­huol­to­so­pi­muk­set ja huol­lam­me lait­teet niin, että ne toi­mi­vat mah­dol­li­sim­man energiatehokkaasti.

Ilmastointiratkaisuja laitteiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Myyn­ti, suun­nit­te­lu, toteu­tus, huol­lot, vika­kor­jauk­set, asen­nuk­set, kor­jauk­set, konsultointi

Jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja kaikkiin kohteisiin

 • ATK-alan yri­tyk­set, teol­li­suus- ja toimistotilat
 • Pro­ses­si­teol­li­suus­ra­ken­nuk­set ja toi­mis­to­ra­ken­nuk­set sekä -tilat
 • Sai­raa­lat, puh­das­ti­lat, labo­ra­to­riot ja muut steriilitilat
 • Myy­mä­lät ja elintarviketilat
 • Jul­ki­set tilat, kuten kaup­pa­kes­kuk­set ja lentoasemat
 • Hotel­lit
 • Eri­tyyp­pi­set kiinteistöt

Pyydä tarjous

Täy­tä loma­ke saa­dak­se­si ilmai­sen arvion

  Olen kiin­nos­tu­nut seuraavista: 

  24/7 vikapäivystys palvelee vuoden jokaisena päivänä.

  Ota yhteyttä numeroon