Rekrytointi

Etsimme kasvavaan joukkoomme jatkuvasti uusia kylmäalan ammattilaisia!

Haki­jal­ta odo­tam­me kyl­mä­asen­ta­jan ammat­ti­tut­kin­toa, aiem­paa koke­mus­ta kyl­mä­alal­ta ja itse­näis­tä sekä vas­tuul­lis­ta työs­ken­te­ly­otet­ta. Tar­joam­me moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä innos­ta­vas­sa ja ren­nos­sa poru­kas­sa. Toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat eri­lai­set asen­nus-, huol­to-, kor­jaus- ja päi­vys­tys­teh­tä­vät ilmas­toin­nin, jääh­dy­tyk­sen ja kyl­mä­lait­tei­den paris­sa Uudellamaalla.

Oletko sinä hakemamme kylmälaiteasentaja?

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si ja ansio­luet­te­lo­si osoit­tee­seen: jani.harjula@suomenvakioilmastointi.fi

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa: Jani Har­ju­la, 040 032 3313 ja jani.harjula@suomenvakioilmastointi.fi.

24 H HUOLTO- JA VIKAPÄIVYSTYS

Suo­men Vakioil­mas­toin­nin huol­to­päi­vys­tä­jä pal­ve­lee äkil­li­sis­sä vika­ti­lan­teis­sa 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa, vuo­den jokai­se­na päivänä!

Yllättävän vian ilmetessä ota yhteyttä numeroon

010 270 1010

Suomen Vakioilmastointi palvelee ilmastointi- ja kylmäjärjestelmien sekä vakio- ja tarkkuusilmastoinnin

  • suun­nit­te­lus­sa
  • myyn­nis­sä
  • toteu­tuk­ses­sa, kuten asen­nuk­sis­sa, pro­jek­toin­neis­sa ja käyt­töö­no­tois­sa
    konsultoinnissa
  • vuo­si- ja kausihuolloissa
  • vika­kor­jauk­sis­sa
  • vika­päi­vys­tyk­ses­sä