Suomen Vakioilmastointi Oy

Kylmäalan parasta palvelua

Suomen vakioilmastointi Oy

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy on vuon­na 2016 perus­tet­tu kyl­mä­alan yri­tys, jos­sa yhdis­ty­vät tie­to, tai­to ja kokemus.

Toteu­tam­me teol­li­suu­den pro­ses­sien ilmas­toin­nin jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­rat­kai­su­ja. Olem­me eri­kois­tu­neet vakio- ja tark­kuusil­mas­toin­nin toteu­tuk­siin sekä tiloi­hin, jot­ka vaa­ti­vat eri­tyis­osaa­mis­ta suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, kuten labo­ra­to­riot, sai­raa­loi­den eri­tyis­ti­lat, mag­neet­ti­ku­vaus­lait­tei­den jääh­dy­tys, atk-tilat, muun­ta­mot sekä tilat, jot­ka vaa­ti­vat eri­tyis­tä olo­suh­de­hal­lin­taa. Teem­me vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sia ja suo­ri­tam­me ennal­ta ehkäi­se­vää huol­toa, joka vähen­tää lai­te­rik­ko­ja ja mah­dol­li­sia tuo­tan­non mene­tyk­siä eri tuo­tan­non prosesseissa.

Miksi valita Suomen Vakioilmastointi Oy toimittajaksi?

Etsimme parhaat ratkaisut jokaisen kohteen yksilöllisiin tarpeisiin

Tar­joam­me ja toteu­tam­me suun­nit­te­lu­toi­mis­to­jen laa­ti­mia suun­ni­tel­mia sekä tar­vit­taes­sa laa­dim­me myös yksi­löi­ty­jä ilmas­toin­ti-, jääh­dy­tys- sekä läm­mi­tys­rat­kai­su­ja suo­raan asiak­kait­tem­me tar­pei­siin. Suo­ri­tam­me myös avai­met käteen -peri­aat­teel­la ener­gia­te­hok­kai­ta pro­ses­si-, ilmas­toin­jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­rat­kai­su­ja sekä lait­tei­den modernisaatioita.

Teem­me lait­tei­den kun­to­kar­toi­tuk­sia, ener­gia­te­hok­kuus­tar­kas­tuk­sia ja tar­joam­me nii­hin kor­jaus- ja moder­ni­saa­tio­vaih­toeh­to­ja, jot­ka paran­ta­vat ener­gia­te­hok­kuut­ta ja käyt­tö­var­muut­ta sekä luo­tet­ta­vuut­ta. Teem­me vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sia eri merk­ki­siin kyl­mä­jär­jes­tel­miin, ja enna­koi­van huol­lon avul­la autam­me ennal­taeh­käi­se­mään ja vähen­tä­mään kone­rik­ko­ja sekä mah­dol­li­sia tuo­tan­non hävik­ke­jä eri prosesseissa.

Mah­dol­li­set vika- ja kor­jaus­työt suo­ri­tam­me nopeas­ti ja sovi­tun mukai­ses­ti. Suo­ri­tam­me myös kyl­mä­jär­jes­tel­mien laki­sää­tei­set tar­kas­tuk­set, kuten esi­mer­kik­si vuototarkastukset.

Tarjoamme pitkän kokemuksen tuomaa osaamista ja ammattitaitoa palveluineen

Luotettavuus, ammattitaito ja tehokas asiakaslähtöinen palvelu

Yri­tyk­sem­me arvo­ja ovat luo­tet­ta­vuus, ammat­ti­tai­to ja teho­kas asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu. Ympä­ris­tö­asiat ja tur­val­li­suus ovat tär­keä osa toimintaamme.

Meil­lä on pit­kä koke­mus kyl­mä­alan toi­mi­joi­na mukaan lukien kyl­mä­tuot­tei­den koko­nais­val­tai­set toi­mi­tuk­set ja toteu­tuk­set aina lai­te­myyn­neis­tä ura­koin­tiin sekä huol­toon. Tavoit­tee­nam­me on rat­kais­ta yhdes­sä asiak­kait­tem­me tar­peet ja tuot­taa heil­le hyvää laa­tua toi­mi­tuk­sis­sam­me sekä luo­da tyy­ty­väi­siä asiakassuhteita.

TUKES:in hyväksymä kylmäliike

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy on Tukes:in kyl­mä­alan rekis­te­riin mer­kit­ty kyl­mä­lii­ke, jol­la on toi­min­ta- ja asen­nusoi­keu­det y3a ja y3 sekä säh­kö­alan S3-pätevyydet.

Kyl­mä­alan töi­hin, jois­sa käsi­tel­lään otso­ni­ker­ros­ta hei­ken­tä­viä ainei­ta, kuten esi­mer­kik­si fluo­rat­tu­ja kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja (joi­ta käy­te­tään osin jääh­dy­tys- ja läm­pö­pump­pu­lai­tok­sis­sa sekä kul­je­tus- ja kont­ti­lii­ken­tees­sä) tar­vi­taan tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tuke­sin rekis­te­riin hyväk­syt­ty toi­min­nan­har­joit­ta­ja ja asen­nus- sekä huol­to­hen­ki­lös­tö, joka täyt­tää ase­tuk­sen 766/2016 mukai­set pätevyysvaatimukset.

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy on Tuke­sin rekis­te­riin hyväk­syt­ty ja vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­va kyl­mä­alan yri­tys, joka huo­leh­tii myös ympä­ris­tö-, työ- ja tur­val­li­suus­asiois­ta ottaen huo­mioon myös asiak­kai­den vaa­ti­muk­set ja säännöt.

24 H HUOLTO- JA VIKAPÄIVYSTYS

Suo­men Vakioil­mas­toin­nin huol­to­päi­vys­tä­jä pal­ve­lee äkil­li­sis­sä vika­ti­lan­teis­sa 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa, vuo­den jokai­se­na päivänä!

Yllättävän vian ilmetessä ota yhteyttä numeroon

010 270 1010

Suomen Vakioilmastointi palvelee ilmastointi- ja kylmäjärjestelmien sekä vakio- ja tarkkuusilmastoinnin

  • suun­nit­te­lus­sa
  • myyn­nis­sä
  • toteu­tuk­ses­sa, kuten asen­nuk­sis­sa, pro­jek­toin­neis­sa ja käyt­töö­no­tois­sa
    konsultoinnissa
  • vuo­si- ja kausihuolloissa
  • vika­kor­jauk­sis­sa
  • vika­päi­vys­tyk­ses­sä