Elintarvikealan kylmälaitteet ja kylmävarastointi

kylmälaitekartoitukset, -asennukset, -huollot ja -korjaukset

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti tar­jo­aa kyl­mä­va­ras­toin­ti- ja kyl­mä­lai­te­rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si elin­tar­vi­kea­lan, myy­mä­löi­den ja suur­keit­tiöi­den tar­pei­siin Uudel­la­maal­la. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat yri­tys­ten kyl­mä­lai­te­kar­toi­tuk­set, -asen­nuk­set, -huol­lot ja -korjaukset.

Myymälöiden, elintarviketilojen ja suurkeittiöiden kylmälaitteiden asennukset

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti toteut­taa ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sel­la eri­lais­ten kyl­mä­lait­tei­den suun­nit­te­lun, mitoi­tuk­sen, ura­koin­nin, asen­nuk­sen, huol­lon ja korjauksen.

Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me elin­tar­vi­kea­lan kyl­mä­lait­teet ja eri­lai­set kyl­mä­ti­lat rää­tä­löi­dys­ti jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­siin tar­pei­siin. Suun­nit­te­lus­sa ote­taan aina huo­mioon käyt­tö­koh­de, tilan­tar­ve ja kyl­mä­te­hon kar­toi­tus. Suun­nit­te­lem­me ja asen­nam­me kyl­mä­ti­lat ja -varas­tot toi­mi­vik­si koko­nai­suuk­sik­si ottaen huo­mioon myös ener­gia­te­hok­kuu­den ja käy­tet­tä­vyy­den. Haluam­me tar­jo­ta tilaa­jil­lem­me laa­duk­kai­ta ja kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Lai­te­riip­pu­mat­to­ma­na toi­mi­ja­na pys­tym­me kar­toit­ta­maan jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me par­haan mah­dol­li­sen ratkaisun.

Tar­joam­me kyl­mä­va­ras­toin­ti­rat­kai­su­ja myös mui­den alo­jen yri­tyk­sil­le ja toi­mi­joil­le, kuten ravin­to­loil­le, suur­keit­tiöil­le ja hoi­toa­lal­le sekä laboratorioille.

Myymäläkylmälaitteiden ja kylmäjärjestelmien huolto ja vikakorjaus

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kai­kis­sa kyl­mä­lait­tei­den huol­lois­sa ja vika­kor­jauk­sis­sa mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Teem­me kyl­mä­lait­tei­den vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sia, vika­kor­jauk­sia, ja laki­sää­tei­siä tar­kas­tuk­sia, kuten esi­mer­kik­si vuo­to­tar­kas­tuk­sia. Enna­koi­va huol­to vähen­tää mah­dol­li­sia vika­kor­jauk­sia, kone­rik­ko­ja ja käyn­ti­kat­kok­sia sekä mah­dol­li­ses­ti myös tuo­tan­non hävikkejä.

Kylmälaitteiden 24 h vikapäivystys

Pal­ve­lem­me sopi­mus­asiak­kai­tam­me myös esi­mer­kik­si ravin­to­loi­den ja myy­mä­löi­den kyl­mä- ja pakas­teon­gel­mien päivystyksessä.

Vikatilanteen yllättäessä ota yhteyttä huoltopäivystäjäämme numerossa

010 270 1010

Myymälöiden ja elintarviketilojen kylmälaiteasennuksissa ja huolloissa sinua palvelee ammattitaidolla Suomen Vakioilmastointi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!