Teollisuuden ja toimitilojen ilmastointi

Ilmastointiratkaisuja vaativiin kohteisiin

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy tar­jo­aa luo­tet­ta­via tark­kuus- ja vakioil­mas­toin­ti­rat­kai­su­ja vaa­ti­vien koh­tei­den ja tilo­jen olo­suh­de­hal­lin­taan. Toi­mi­tam­me tark­kuus- ja vakioil­mas­toin­ti­rat­kai­sut mit­taus- ja labo­ra­to­rio­ti­loi­hin, arkis­to­ti­loi­hin ja ATK-tiloi­hin sekä mui­hin vas­taa­viin tiloi­hin, jois­sa tar­vi­taan tark­kaa olo­suh­de­hal­lin­taa. Niis­sä koh­teis­sa, jois­sa sal­li­taan hie­man suu­rem­mat olo­suh­de­muu­tok­set, kuten yleen­sä esi­mer­kik­si data­kes­kuk­sis­sa ja muun­ta­mois­sa, voi­daan käyt­tää vakioilmastointikoneita.

Toteutamme jäähdytys- ja ilmastointiratkaisuja monipuolisesti

 • teol­li­suu­den tarpeisiin
 • ATK-tiloi­hin
 • tek­ni­siin tiloi­hin ja valvomoihin
 • sai­raa­loi­den tar­pei­siin ja puhdastiloihin
 • muun­ta­moi­den ilmas­toin­tiin ja jäähdytykseen
 • labo­ra­to­rioi­hin ja testaustiloihin
 • toi­mis­to­ti­loi­hin ja kauppakeskuksiin
 • hotel­lei­hin ja eri­tyyp­pi­siin liiketiloihin

Tarkkuusilmastointikoneet vaativampaan olosuhdehallintaan

Tark­kuusil­mas­toin­ti­ko­neet sovel­tu­vat tark­kaa olo­suh­de­hal­lin­taa vaa­ti­viin koh­tei­siin, kuten esi­mer­kik­si tes­ti- ja mit­taus­la­bo­ra­to­rioi­hin, sai­raa­loi­hin ja puh­das­ti­loi­hin.  Suo­men Vakioil­mas­toin­ti on eri­kois­tu­nut tark­kuusil­mas­toin­ti­rat­kai­sui­hin, joi­den avul­la taa­taan eri­tyis­tä olo­suh­de­hal­lin­taa vaa­ti­va ympäristö.

Tark­kaan olo­suh­de­hal­lin­taan käy­tet­tä­vät tark­kuusil­mas­toin­ti­ko­neet ovat rat­kai­su koh­tei­siin, jois­sa ilman läm­pö­ti­lan ja kos­teu­den sekä nii­den muu­tos­no­peu­den tulee olla lähes muut­tu­mat­to­mia riip­pu­mat­ta olo­suh­tei­den muu­tok­sis­ta. Ilman suo­da­tus­luok­ka tulee huo­mioi­da myös tilan puh­taus­luo­kan tar­peen mukaan.

Suun­nit­te­lem­me asiak­kaan tar­pei­siin sovel­tu­vat tark­kuusil­mas­toin­ti­rat­kai­sut aina tapaus­koh­tai­ses­ti luo­maan par­haan mah­dol­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön ja ener­gia­te­hok­kaan sekä laa­duk­kaan toteu­tuk­sen. Meil­lä on vah­vaa osaa­mis­ta esi­mer­kik­si teol­li­suu­den pro­ses­si- ja toi­mis­to­ti­lo­jen, hotel­lien, sai­raa­loi­den, labo­ra­to­rioi­den sekä ATK-tilo­jen olosuhdehallinnassa.

Energiatehokkaat ratkaisut teollisuuden ja toimitilojen lämmitykseen sekä jäähdytykseen

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si data­kes­kuk­siin, joi­ta jääh­dy­te­tään ener­gia­te­hok­kail­la veden­jääh­dyt­ti­mil­lä ja joi­den lauh­de­läm­pö voi­daan siir­tää läm­pö­pum­pun väli­tyk­sel­lä kiin­teis­tön ilmas­toin­nin esi­läm­mi­tyk­seen tai kaukolämpöverkkoon.

Huk­ka­läm­pöä voi­daan hyö­dyn­tää ener­gia­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la monin tavoin. Tämän päi­vän väy­lä­tek­nii­kal­la voi­daan mah­dol­lis­taa kyl­mä- ja läm­pö­ko­nei­den ener­gia­te­hok­kuus, nii­den auto­maa­tio sekä lii­tet­tä­vyys, jol­loin saa­daan sää­tö- ja ohjaus­toi­min­taan reaa­liai­kai­nen ohjaus ja valvonta.

Nyky­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me par­haat mah­dol­li­set ja ener­gia­te­hok­kaat rat­kai­sut ilmas­toin­nin jääh­dy­tyk­seen ja läm­mi­tyk­seen eri­lai­sis­sa toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lois­sa, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa sekä ATK-keskuksissa. 

Konsultointipalvelut kylmä- ja ilmastointiprojekteihin sekä vakio- että tarkkuusilmastointiprojekteihin

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy tar­jo­aa kon­sul­toin­nin ja pro­jek­tien joh­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le ja maa­han­tuo­jil­le. Pro­jek­teis­sa tavoit­teem­me on edis­tää pro­jek­tien kan­nat­ta­vuut­ta ja paran­taa toteu­tuk­sien laa­tua sekä lisä­tä asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä. Tavoit­teem­me on vähen­tää ympä­ris­tö­pääs­tö­jä sekä nou­dat­taa ympä­ris­tö-, työ- ja ter­veys­oh­jei­ta. Olem­me mie­lel­läm­me muka­na kehit­tä­mäs­sä ja toteut­ta­mas­sa eri­lai­sia kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mien hank­kei­ta. Huo­leh­dim­me laki­sää­tei­sis­tä tar­kas­tuk­sis­ta ja toteu­tam­me ener­gia­kar­toi­tuk­sia, joi­hin teem­me myös kor­jaus- ja modernisaatioehdotuksia.

Asennus-, huolto- ja korjauspalvelua kylmä- ja ilmastointijärjestelmän koko elinkaaren ajan

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy tar­jo­aa kat­ta­vas­ti pal­ve­lui­ta kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­män hal­lin­taan koko sen elin­kaa­ren ajan aina suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja huol­toon. Vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sel­la var­mis­tam­me kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­män kus­tan­nus- ja ener­gia­te­hok­kaan toi­min­nan heti käyt­töö­no­tos­ta alkaen. Tar­joam­me tar­vit­taes­sa nopeat kor­jaus­pal­ve­lut sopi­mus­asiak­kail­lem­me ja pal­ve­lem­me hei­tä lyhyel­lä toimitusajalla.

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy on Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton (TUKES) kyl­mä­alan rekis­te­riin mer­kit­ty toi­mi­ja, jol­la on päte­vyys suo­rit­taa kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set ja huol­lot sekä kor­jauk­set, jot­ka tulee teet­tää aina sii­hen päte­vöi­ty­neil­lä ja val­tuu­te­tuil­la toi­mi­joil­la. Pit­kän koke­muk­sen ja asian­tun­ti­juu­den ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan jääh­dy­tys- ja läm­pö­pump­pu­rat­kai­su­ja ilmas­toin­tiin ja pro­ses­sei­hin, joi­den avul­la asiak­kail­lam­me on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä kus­tan­nuk­sis­sa. Lai­te­riip­pu­mat­to­ma­na toi­mi­ja­na voim­me tar­jo­ta asiak­kait­tem­me tar­pei­siin par­haim­min sovel­tu­vat ener­gia­te­hok­kaat lai­te­ko­ko­nai­suu­det ja yksi­löi­dyt rat­kai­sut. Visiom­me on tuot­taa asiak­kail­lem­me hyvää laa­tua ympä­ris­töys­tä­väl­li­sil­lä ja ener­gia­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la, lait­tei­den koko elin­kaa­ren ajan.

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me perus­huol­to- ja vuo­si­huol­to­so­pi­muk­sia sekä nope­aa vika­päi­vys­tys­pal­ve­lua mini­moi­maan kyl­mä­lai­tok­sien käyn­ti­häi­riöt. Enna­koi­va huol­to vähen­tää kyl­mä­lai­tok­sien vikaan­tu­mi­sia, sääs­tää ener­gi­aa ja käyt­tö­kus­tan­nuk­sia. Haluam­me tar­jo­ta pal­ve­lui­ta, joil­la on mah­dol­lis­ta paran­taa asiak­kait­tem­me kil­pai­lu­ky­kyä ja toi­min­nan laa­tua sekä kan­nat­ta­vuut­ta. Sik­si valin­tan­ne käyt­tö­var­muu­den yllä­pi­dos­sa on Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy.

Panos­tam­me myös ympä­ris­tö-, ter­veys ja työ­tur­val­li­suu­teen. Haluam­me var­mis­taa sekä työn­te­ki­jöi­dem­me että asiak­kai­dem­me tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön työs­ken­nel­les­säm­me asiak­kai­dem­me tiloissa.

Kylmä- ja ilmastointijärjestelmien huollot

Vuo­si­huol­lot voi­daan toteut­taa asiak­kaan kans­sa sovit­ta­vi­na kausi­huol­toi­na, jol­loin huol­lon ajan­koh­ta voi­daan sopia aina tapaus­koh­tai­ses­ti etu­kä­teen, esi­mer­kik­si teh­tais­sa ja lai­tok­sis­sa, jois­sa huol­to­sei­so­kit on ennal­ta suun­ni­tel­tu. Kausi­huol­lot ovat osa enna­koi­vaa huol­to­toi­min­taa, jos­sa tar­kas­te­taan kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mien toi­mi­vuus ja ennal­taeh­käis­tään mah­dol­li­set vika­ti­lan­teet ja asiak­kai­den mah­dol­li­set tuo­tan­non hävi­kit. Teem­me koh­tee­seen huol­to­suun­ni­tel­man ja rää­tä­löim­me sekä toteu­tam­me huol­lot asiak­kaan tar­pei­den ja vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Huol­to­suun­ni­tel­ma käsit­tää myös ase­tus­ten ja mää­räys­ten mukai­set tar­kas­tuk­set mää­ri­tel­lyin määräajoin.

Hyvin huol­let­tu sekä sää­det­ty kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mä sääs­tää kus­tan­nuk­sia ja ener­gi­aa sekä var­mis­taa asiak­kaal­le kes­key­ty­mät­tö­män toi­min­nan. Kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mien sään­nöl­li­set huol­lot ja tar­kas­tuk­set luo­vat edel­ly­tyk­set toi­mi­val­le, ener­gia­te­hok­kaal­le ja sään­nös­ten sekä mää­räys­ten mukai­sel­le kyl­mä­jär­jes­tel­mien toi­min­nal­le. Huo­leh­dim­me sovit­tu­jen huol­to­jen toteu­tu­mi­ses­ta ja rapor­toim­me teh­dyt huol­lot asiak­kail­lem­me. Rapor­toim­me myös huol­los­sa esil­le tul­leet kor­jaus­tar­peet, ja teem­me niis­tä kor­jauseh­do­tuk­set, jot­ka toteu­tam­me voi­mas­sa ole­vien ase­tus­ten ja mää­räys­ten mukai­ses­ti ympä­ris­tö-, ter­veys- ja tur­val­li­suus­nä­kö­koh­dat huo­mioon ottaen.

Hyvä, mää­rä­tie­toi­nen kyl­mä- ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­män huol­to takaa toi­mi­van ja pit­kän ener­giays­tä­väl­li­sen elin­kaa­ren lait­teil­le sekä toi­min­nal­le. Suo­men Vakioil­mas­toin­ti toteut­taa ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja mää­räys­ten mukai­ses­ti huol­lot ja moder­ni­saa­tiot sekä vikakorjaukset.

Vuototarkastukset

Kyl­mä­lait­teen hal­ti­jan ja omis­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on huo­leh­tia vuo­to­tar­kas­tus­ten teet­tä­mi­ses­tä sää­dös­ten mukai­sin mää­rä­vä­lein. Vuo­to­tar­kas­tuk­sis­ta toi­mi­te­taan raport­ti asiak­kaal­le ja kir­ja­taan vuo­to­tar­kas­tus myös huol­to­päi­vä­kir­jaan. Vuo­ta­vaa kyl­mä­jär­jes­tel­mää ei saa täyt­tää ennen vuo­don kor­jaus­ta. Vuo­to­kor­jaus tulee hoi­taa ensi tilas­sa, jot­ta ympä­ris­tö­pääs­töt pys­ty­tään mini­moi­maan tehok­kaas­ti. Vuo­ta­va kyl­mä­lai­tos on ympä­ris­tö­ris­ki ja hyö­ty­suh­teel­taan epätaloudellinen.

Kyl­mä­lait­teen hal­tian tai omis­ta­jan tulee var­mis­tua asen­nuk­sen, huol­lon tai vuo­to­tar­kas­tuk­sen suo­rit­ta­van hen­ki­lön päte­vyy­des­tä. Päte­vyy­den tar­kis­tuk­sen voi suo­rit­taa Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton yllä­pi­tä­mäs­tä päte­vyys­re­kis­te­ris­tä (www.tukes.fi). Siel­tä löy­tyy myös asen­ta­jien päte­vyys­re­kis­te­ri sekä toi­min­nan­har­joit­ta­ja­re­kis­te­ri. Suo­men Vakioil­mas­toin­nin myy­jät ja asen­ta­jat sekä pro­jek­tin­hoi­ta­jat, jot­ka toi­mit­ta­vat asiak­kail­le pal­ve­lu­ja, ovat päte­vöi­ty­nei­tä ja löy­ty­vät edel­lä mai­ni­tus­ta TUKE­Sin rekistereistä.

24 H HUOLTO- JA VIKAPÄIVYSTYS

Suo­men Vakioil­mas­toin­nin huol­to­päi­vys­tä­jä pal­ve­lee äkil­li­sis­sä vika­ti­lan­teis­sa 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa, vuo­den jokai­se­na päivänä!

Yllättävän vian ilmetessä ota yhteyttä numeroon

010 270 1010

Suomen Vakioilmastointi palvelee ilmastointi- ja kylmäjärjestelmien sekä vakio- ja tarkkuusilmastoinnin

 • suun­nit­te­lus­sa
 • myyn­nis­sä
 • toteu­tuk­ses­sa, kuten asen­nuk­sis­sa, pro­jek­toin­neis­sa ja käyt­töö­no­tois­sa
  konsultoinnissa
 • vuo­si- ja kausihuolloissa
 • vika­kor­jauk­sis­sa
 • vika­päi­vys­tyk­ses­sä