Ilmalämpöpumppu

Eten­kin säh­kö­läm­mi­tys­koh­tei­siin sovel­tu­va ener­gi­aa sääs­tä­vä rat­kai­su ja muka­vuut­ta lisää­vä läm­mi­tys­lai­te, joka myös vii­len­tää tilat tarvittaessa.

Ilmalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja korjaus

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy mark­ki­noi, asen­taa ja huol­taa sekä kor­jaa ilma­läm­pö­pum­put asiak­kai­den tar­peet huo­mioi­den, ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja pit­käl­lä koke­muk­sel­la. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me lai­te­mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Oikein asen­net­tu ja sään­nöl­li­ses­ti huol­let­tu ilma­läm­pö­pump­pu on oival­li­nen lisä­läm­mi­tys­lai­te, jol­la voi­daan myös vii­len­tää tilo­ja tar­vit­taes­sa. Läm­mi­tys­lait­tee­na Ilma­läm­pö­pum­pul­la voi­daan saa­da huo­mat­ta­via sääs­tö­jä var­sin­kin sähkölämmityskohteissa.

Ilma­läm­pö­pum­pun avul­la voi­daan sääs­tää noin 30–40 % koko asun­non läm­mi­ty­se­ner­gias­ta ver­rat­tu­na sähkölämmitykseen.

Ilmalämpöpumppu parantaa asumismukavuutta ja säästää energiakustannuksia

Lisä­läm­mön­läh­teek­si sovel­tu­vil­la ilma­läm­pö­pum­puil­la voi­daan läm­mit­tää tilo­ja ener­gia­te­hok­kaas­ti sekä vii­len­tää kote­ja, kesä­mök­ke­jä ja eri­lai­sia tilo­ja kiin­teis­töis­sä. Vii­len­nyk­sen yhtey­des­sä ilma­läm­pö­pump­pu pois­taa huo­neil­mas­ta kos­teut­ta, joka lisää myös muka­vuu­den tun­net­ta ihol­la. Tär­keä omi­nai­suus on ilman suo­da­tus­toi­min­to, jol­la saa­daan vähen­net­tyä epä­puh­tauk­sia ja pölyä kier­rä­tet­tä­väs­tä ilmas­ta. Help­po­käyt­töi­sel­lä ilma­läm­pö­pum­pul­la voi­daan paran­taa myös sisäil­man laa­tua ja ilman läm­pö­ti­lan sekä kos­teu­den hallintaa.

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate

Ilma­läm­pö­pump­pu koos­tuu ulko­yk­si­kös­tä, joka läm­pö­pump­pu­käy­tös­sä sitoo vapaas­ta ilma­ti­las­ta läm­pöä kyl­mä­ai­nee­seen ulko­yk­si­kön lamel­li­pat­te­riin, joka toi­mii höy­rys­ti­me­nä eli läm­pöä sito­va­na yksik­kö­nä. Kompres­so­rin väli­tyk­sel­lä lamel­li­pat­te­riin sitou­tu­nut läm­pö siir­tyy kyl­mä­ai­nee­seen ja edel­leen sisäyk­sik­köön, joka luo­vut­taa kyl­mä­ai­nee­seen sitou­tu­neen läm­mön pat­te­ris­ta, joka toi­mii lauh­dut­ti­me­na eli läm­mön­luo­vut­ta­ja­na. Läm­pö­pump­pu­käy­tös­sä sisäyk­si­kön puhal­lin pur­kaa pat­te­riin sitou­tu­neen läm­mön edel­leen huo­ne­ti­laan. Vii­len­nys­käy­tös­sä sisäyk­sik­kö toi­mii läm­pöä sito­va­na yksik­kö­nä eli höy­rys­ti­me­nä ja ulko­yk­sik­kö läm­pöä luo­vut­ta­va­na yksik­kö­nä eli lauh­dut­ti­me­na. Toi­min­ta on siis päin­vas­tai­nen kuin lämpöpumppukäytössä.

Sisäyk­sik­kö suo­dat­taa epä­puh­tauk­sia pois huo­neil­mas­ta tehok­kaas­ti ja kui­vat­taa huo­neil­maa vii­len­nyk­sen aika­na. Ilma­läm­pö­pump­pu toi­mii koval­la­kin pak­ka­sel­la, mut­ta tulee kui­ten­kin huo­mioi­da, että ilma­läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de heik­ke­nee, mitä kyl­mem­mäk­si ulko­läm­pö­ti­la muut­tuu.  Ver­kos­ta ote­tul­la säh­kö­te­hol­la saa­daan siis vähem­män läm­mi­tys­te­hoa, mitä kyl­mem­pi on ulko­läm­pö­ti­la. Kukin val­mis­ta­ja ilmoit­taa hyö­ty­suh­teet esitteissään.

Ilmalämpöpumpun huolto ja korjaus

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy huol­taa ilma­läm­pö­pum­put ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja hoi­taa myös vika­kor­jauk­set. Ilma­läm­pö­pum­put tar­vit­se­vat mää­rä­ai­kais­huol­lon sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta sisäil­man laa­tu ja läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de pysy­vät hyvi­nä. Sään­nöl­li­nen huol­to takaa pidem­män elin­kaa­ren lait­teis­tol­le ja vähen­tää vikaan­tu­mi­sia jo ennalta.

Käyt­tä­jän tulee seu­ra­ta läm­pö­pum­pun toi­min­taa ja teh­dä toi­men­pi­teet, jot­ka toi­mit­ta­ja on hänel­le opas­ta­nut. Tär­keim­mät toi­men­pi­teet ovat sisäyk­si­kön suo­dat­ti­mien puh­dis­tus ohjei­den mukai­ses­ti ja ulko­yk­sin pat­te­rin puh­dis­tus pois­ta­mal­la ros­kat hel­lä­va­rai­ses­ti. Lisäk­si käyt­tä­jän tulee var­mis­taa sisäyk­si­kön vie­mä­rin toi­min­ta vii­len­nyk­ses­sä ja seu­ra­ta ulko­yk­si­kön sula­tus­toi­min­taa läm­pö­pump­pu­käy­tös­sä. Käyt­tä­jän tulee tar­vit­taes­sa kut­sua huol­to ohjei­den mukaisesti.

Val­tuu­te­tun huol­to­liik­keen teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si seu­raa­via huol­to­töi­tä, kuten pat­te­rien pesu­puh­dis­tuk­set, toi­min­ta­tes­tit, läm­pö­ti­lo­jen mit­tauk­set sekä sisäyk­si­kön vie­mä­rin tar­kas­tus ja puh­dis­tus tar­vit­taes­sa. Huol­to­liik­keen teh­tä­viin kuu­luu lisäk­si kyl­mä­ai­ne­täy­tök­sen tar­kis­tus ja ulko­yk­si­kön sula­tus­toi­min­nan tar­kis­tus lämpöpumppukäytössä.

Ilma­läm­pö­pump­pu­jen käyt­tö- ja huol­to-ohjeet eroa­vat toi­sis­taan, joten alku­pe­räi­set huol­to-ohjeet tulee säi­lyt­tää, sil­lä ne täy­den­tä­vät ohei­sia ohjei­ta. Läm­pö­pump­pu­jen huol­lot ja kor­jauk­set ovat luvan­va­rais­ta toi­min­taa ja sii­tä syys­tä käyt­tä­jän tulee kut­sua val­tuu­tet­tu huol­to­lii­ke suo­rit­ta­maan huol­lot ja korjaukset.

Hyvin toi­mi­va ja sään­nöl­li­ses­ti huol­let­tu ilma­läm­pö­pump­pu on ener­gi­aa sääs­tä­vä ja muka­vuut­ta lisää­vä sekä tur­val­li­nen lisä­läm­mi­tin talouk­sis­sa ja kiinteistöissä.

Pyydä tarjous

Täy­tä loma­ke saa­dak­se­si ilmai­sen arvion

    Olen kiin­nos­tu­nut seuraavista: