Ilma-vesilämpöpumppu lämmittää kodin ja käyttöveden

Ilma-vesilämpöpumppujen myynti, asennus, korjaus ja huolto

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy tar­jo­aa luo­tet­ta­via tark­kuus- ja vakioil­mas­toin­ti­rat­kai­su­ja vaa­ti­vien koh­tei­den ja tilo­jen olo­suh­de­hal­lin­taan. Toi­mi­tam­me tark­kuus- ja vakioil­mas­toin­ti­rat­kai­sut mit­taus- ja labo­ra­to­rio­ti­loi­hin, arkis­to­ti­loi­hin ja ATK-tiloi­hin sekä mui­hin vas­taa­viin tiloi­hin, jois­sa tar­vi­taan tark­kaa olo­suh­de­hal­lin­taa. Niis­sä koh­teis­sa, jois­sa sal­li­taan hie­man suu­rem­mat olo­suh­de­muu­tok­set, kuten yleen­sä esi­mer­kik­si data­kes­kuk­sis­sa ja muun­ta­mois­sa, voi­daan käyt­tää vakioilmastointikoneita.

Vaihtoehto öljy- tai sähkölämmitykselle

Ilma-vesi­läm­pö­pum­put ovat vaih­toeh­to esi­mer­kik­si öljy­läm­mi­tyk­sel­le tai säh­kö­läm­mi­tyk­sel­le. Ilma-vesi­läm­pö­pum­pul­la voi­daan läm­mit­tää käyt­tö­ve­si, hoi­taa talon tai kiin­teis­tön vesi­kier­toi­set lat­tia­läm­mi­tyk­set ja vesi­kier­toi­set läm­pö­pat­te­rit sekä kon­vek­to­ri­pu­hal­li­nyk­si­köt. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu on moder­ni läm­mi­tys­rat­kai­su, joka vähen­tää ener­gian­ku­lu­tus­ta ja on hyvä sekä luon­to­ys­tä­väl­li­sem­pi läm­mi­tys­vaih­toeh­to. Ilma-vesi­läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de heik­ke­nee ulkoil­man jääh­tyes­sä, ja se on huo­mioi­tu pum­pun omi­nai­suuk­sis­sa, jol­loin ei tar­vi­ta muu­ta lisä­läm­mi­tys­tä. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu sovel­tuu koti­ta­louk­siin, sanee­raus- ja uudis­koh­tei­siin sekä eri­ko­kois­ten kiin­teis­tö­jen lämmitykseen.

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu on kus­tan­nus­te­ho­kas ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen sekä sään­nöl­li­ses­ti huol­let­tu­na pit­käi­käi­nen läm­mi­tys­rat­kai­su. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu voi­daan asen­taa raken­nuk­siin, jois­sa on vesi­kier­toi­nen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, joko pää­läm­mön­läh­teek­si tai van­han läm­mi­tys­jär­jes­tel­män rin­nal­le. Ilma-vesi­läm­pö­pum­pun asen­ta­mi­nen ei vaa­di vält­tä­mät­tä van­han läm­mi­tys­jär­jes­tel­män pur­ka­mis­ta, joten sitä voi­daan edel­leen käyt­tää lisä­läm­mi­tyk­se­nä kovil­la pak­ka­sil­la. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu sovel­tuu myös sel­lai­siin uudis­koh­tei­siin, jois­sa maa­läm­pöä ei voi­da esi­mer­kik­si maa­pe­rän laa­dun tai kiin­teis­tön sijain­nin vuok­si käyt­tää. Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu on myös inves­toin­ti­na maa­läm­pöä edul­li­sem­pi vaih­toeh­to. Par­haim­man hyö­dyn ilma-vesi­läm­pö­pum­pus­ta saa alueil­la, jois­sa tal­vet ovat leu­to­ja, jol­loin pum­pun hyö­ty­suh­de pysyy koko tal­vi­kau­den hyvä­nä. Täl­löin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa on jopa 50 %:n luokkaa.

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu koos­tuu ulko­yk­si­kös­tä, jon­ka höy­rys­tin­pat­te­ri sitoo läm­pöä kyl­mä­ai­nee­seen vapaas­ta ilma­ti­las­ta, jos­ta läm­pö siir­tyy kier­ros­lu­kuoh­ja­tun kompres­so­rin väli­tyk­sel­lä kyl­mä­ai­nee­seen ja edel­leen sisäyk­si­köön. Sisäyk­si­kös­tä läm­pö jae­taan raken­nuk­sen vesi­kier­toi­seen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään, esi­mer­kik­si pus­ku­ri­va­raa­ja­säi­liön kaut­ta. Val­mis­ta­jil­la on eri­tyyp­pi­siä rat­kai­su­ja, jois­ta löy­tyy hyviä vaih­toeh­to­ja toteutuksiin.

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu toi­mii koval­la­kin pak­ka­sel­la, mut­ta tulee kui­ten­kin huo­mioi­da, että ilma­läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de heik­ke­nee, mitä kyl­mem­mäk­si ulko­läm­pö­ti­la muut­tuu. Ver­kos­ta ote­tul­la säh­kö­te­hol­la saa­daan siis vähem­män läm­mi­tys­te­hoa mitä kyl­mem­pi on ulko­läm­pö­ti­la. Kukin val­mis­ta­ja ilmoit­taa hyö­ty­suh­teet esitteissään.

Ilma-vesilämpöpumpun huolto ja korjaus

Suo­men Vakioil­mas­toin­ti Oy huol­taa ilma-vesi­läm­pö­pum­put ja hoi­taa myös vika­kor­jauk­set ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Ilma-vesi­läm­pö­pum­put tar­vit­se­vat mää­rä­ai­kais­huol­lon sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta läm­mön tuot­to ja läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de pysyi­si­vät hyvi­nä. Sään­nöl­li­nen huol­to takaa pidem­män elin­kaa­ren lait­teis­tol­le ja vähen­tää vikaan­tu­mi­sia jo ennalta.

Käyt­tä­jän tulee seu­ra­ta läm­pö­pum­pun toi­min­taa ja teh­dä toi­men­pi­teet, jot­ka toi­mit­ta­ja on hänel­le opas­ta­nut. Ulko­yk­sin lamel­li­pat­te­ri tulee puh­dis­taa hel­lä­va­rai­ses­ti pois­ta­mal­la mah­dol­li­set ros­kat pat­te­ris­ta ja koneen sisäl­tä. Ulko­yk­si­kön sula­tus­toi­min­taa tulee seu­ra­ta ja kut­sua huol­to tar­vit­taes­sa ohjei­den mukaisesti.

Val­tuu­te­tun huol­to­liik­keen teh­tä­viin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si seu­raa­vat huol­to­työt, kuten ulko­yk­si­kön lamel­li­pat­te­rien pesu­puh­dis­tuk­set, toi­min­ta­tes­tit ja läm­pö­ti­lo­jen mit­tauk­set. Eri merk­kis­ten ilma-vesi­läm­pö­pump­pu­jen käyt­tö- ja huol­to-ohjeet eroa­vat toi­sis­taan, joten asen­ne­tun koneen alku­pe­räi­set huol­to-ohjeet tulee säi­lyt­tää, sil­lä ne täy­den­tä­vät ohei­sia ohjei­ta. Läm­pö­pump­pu­jen huol­lot ja kor­jauk­set ovat luvan­va­rais­ta toi­min­taa, ja sii­tä syys­tä käyt­tä­jän tulee kut­sua val­tuu­tet­tu huol­to­lii­ke suo­rit­ta­maan huol­lot ja korjaukset.

Hyvin toimiva ja säännöllisesti huollettu ilma-vesilämpöpumppu on energiaa säästävä ja taloudellinen lämmityslaite talouksiin ja kiinteistöihin.

Pyydä tarjous

Täy­tä loma­ke saa­dak­se­si ilmai­sen arvion

    Olen kiin­nos­tu­nut seuraavista: